poludniewska

Badania profilaktyczne

Badanie profilaktyczne z zakresu medycyny pracy:
 • wykonywane jest pod kątem indywidualnych predyspozycji Pracownika do pracy na określonym stanowisku i w określonych warunkach,
 • uwzględnienia ono czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w środowisku pracy i wpływające na stan zdrowia Pracownika.
Możemy wyróżnić następujące rodzaje badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy:
Badanie wstępne, na które pracodawca kieruje:
 • nowych Pracowników przed rozpoczęciem pracy
 • Pracowników po zmianie stanowiska pracy
 • jeżeli zmieni się charakter stanowiska pracy /wystąpią nowe narażenia/.
Badanie okresowe, na które pracodawca kieruje:
 • osoby pracujące już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia.
Badanie kontrolne, na które pracodawca kieruje:
 • każdego Pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni;
Pracownik powinien poddać się badaniom kontrolnym w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego przed ponownym podjęciem pracy.
Badania profilaktyczne wykonujemy na podstawie oryginału skierowania wydanego przez Pracodawcę.

Prawidłowo wypełnione skierowanie powinno zawierać:\
 • Imię i nazwisko Pracownika,
 • Nr PESEL Pracownika,
 • Adres zamieszkania Pracownika,
 • NIP Pracownika,
 • Nazwa stanowiska pracy,
 • Niezbędne informacje o stanowisku pracy (narażenia i czynniki szkodliwe, występujące na stanowisku pracy) - wypełnić zgodnie z Dz.U. nr 69 z 1996r, poz. 332.
 • Pieczęć firmy wraz z numerem REGON oraz podpis osoby upoważnionej do wystawienia skierowania (specjalista BHP lub osoba znająca środowisko pracy, np. kierownik danego działu).

Wzór skierowania do pobrania znajduje się tutaj:
Skierowanie na badania wstępne, okresowe, kontrolne
wykonanie: www.planfirm.pl        polityka prywatności copyright 2007 by NZOZ Anna Południewska-Senczyszyn