poludniewska

Badania sanitarnio-epidemiologiczne

Badanie do celów sanitarno - epidemiologicznych:
  • wykonywane jest jeśli Pracownik zatrudniony jest na stanowisku pracy związanym z produkcją lub obrotem żywnością,
  • wykonywane jest jeśli Pracownik zatrudniony jest na stanowisku pracy związanym z ryzykiem przeniesienia zakażenia na inne osoby.

Orzeczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania takiej pracy wpisywane jest do książeczki do celów sanitarno - epidemiologicznych.
Pacjent powinien przedstawić (dotyczy wybranych stanowisk pracy) wyniki badań kału na nosicielstwo pałeczek jelitowych wykonanych w stacji sanitarno - epidemiologicznej.
Badania sanitarno - epidemiologiczne wykonujemy na podstawie oryginału skierowania wydanego przez Pracodawcę.

Prawidłowo wypełnione skierowanie powinno zawierać:
  • Imię i nazwisko Pracownika,
  • Nr PESEL Pracownika,
  • Adres zamieszkania Pracownika,
  • NIP Pracownika,
  • Nazwa stanowiska pracy,
  • Niezbędne informacje o stanowisku pracy (narażenia i czynniki szkodliwe, występujące na stanowisku pracy) - wypełnić zgodnie z Dz.U. nr 69 z 1996r, poz. 332.
  • Pieczęć firmy wraz z numerem REGON oraz podpis osoby upoważnionej do wystawienia skierowania (specjalista BHP lub osoba znająca środowisko pracy, np. kierownik danego działu).

Wzór skierowania do pobrania znajduje się tutaj:

Skierowanie na badanie do celów sanitarno - epidemiologicznych
wykonanie: www.planfirm.pl        polityka prywatności copyright 2007 by NZOZ Anna Południewska-Senczyszyn